Regulamentul concursului 'Reduceti factura - DIY"

Regulamentul concursului 'Reduceti factura - DIY"

Regulament #CONCURS „Reduceți factura DIY’’-

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului online Fomco Solar Systems SRL cu sediul social în Cristești, strada Principală, nr. 80 l/E, , înregistrată în Registrul Comeitului sub nr. J26/2022/2004, având CUI 16981119, denumita in continuare “organizator”

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe pagina de Facebook al organizatorului - Fomco Grup
Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfasoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi lansat și se desfășura în perioada: 26-28 august 2022, vineri-sâmbătă ora 10:00-19:00, duminică 10:00 – 18:00 ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.facebook.com/fomcosolar.ro, fomcogrup.ro în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil sau reședința în România si varsta peste 18 ani.
3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei Grup Fomco_angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.
3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
3.4. Concursul se desfășoară în Localitatea Târgu Mureș, Cetatea medievă, cortul Fomco Solar Systems pe internet, pe pagina https://www.facebook.com/fomcosolar.ro și fomcogrup.ro

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxa, în perioada: 26-28 august 2022, vineri-sâmbătă ora 10:00-19:00, duminică 10:00 – 18:00 ora României.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe siteul oficial www.fomcosolar.ro

b) Să întrunească cerințele de înscriere în Concurs. Pentru aceasta, participanţii trebuie să urmeze paşii de mai jos:

c) Să se prezinte în Localitatea Târgu Mureș, Cetatea medievală la cortul Fomco Solar Systems și să completeze formularul de înscriere, urmând ca ulterior să distribuie pe pagina lui de Facebook postarea aferentă concursului

Orice persoană poate participa o singură dată la concurs
Extragerea va avea loc pe scena principală Forgatag din Târgu Mureș, centrul orașului înainte de începerea concertului de la ora 19:00, extragerea find realizată din urnă de către un reprezentant al Organizatorului

si va primi drept premiu un sistem de panouri fotovoltaice.

SECȚIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul Concursului va primi un premiu („Premiul”) constând : un sistem de panouri fotovoltaic alcătuit din 8 x 405 W panouri solare Qpeak ML-G10, 1 Sistemul de prindere pe acoperiș din tablă/țiglă, 1 invertor monofazat Hypontech HPS de 3 kW, 1 contor inteligent monofazat, cablu solar de 50 de metri, cablu AC de 10 metri, 1 Tablou siguranță AC, 4 conectori MC4.
Pachetul nu include instalarea, punerea în funcțiune si autorizarea

-, in valoare totala 14.699 lei (TVA inclus)
6.2. Reprezentanții Organizatorului vor folosi următorul mod pentru desemnarea castigatorilor. Se va desemna un castigator astfel: extragerea find realizată din urnă de către un reprezentant al Organizatorului

6.3 Câștigătorul va fi notificat pe pagina de Facebook Fomco Solar Systems și Fomco Grup în secțiunea comentarii.

6.4 Organizatorul se obligă să facă public numele câștigatorului pe pagina https://www.facebook.com/fomcosolar.ro , Fomco Group - Home | Facebook după cum urmează:

(a) Pe data de 28.08.2022 , ora 19:00 va fi desemnat câștigătorul.

6.5 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantului din lista de rezervă.

6.6 În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia, cu excepția rezervelor.

6.7 Participantilor nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.

6.8 Organizatorulnu raspunde pentru conținutul publicat pe Facebook de către participanți.

6.9 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului. De asemenea, Orgaizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe Instagram, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.10 Publicarea unui comentariu pe Instagram presupune ca participanții au acceptat în totalitate condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

6.11 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate catre Orgnaizator, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.12 Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanei desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la punctul (5).

6.13 Valoarea totală a premiului este de 14.699 Lei.

6.14 Organizatorulnu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

6.15 Câștigătorul Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevazut la punctul

6.16. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către ORGANIZATOR. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII
7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.
7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.
7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginii de Facebook Oficiale Fomco Group - Home | Facebook
7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind conturi de Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE
8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, suferite din momentul predării premiului.
9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din lista.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunţă lansarea Concursului, cat si pe site-ul official al organizatorului, www. fomcosolar.ro

Articole
recomandate