Program 2023

Casa Verde revine! Beneficiați acum de un sistem fotovoltaic având o subvenție de 20.000 Ron oferită de stat.

Înscrie-te acum
Tekintse meg magyar nyelven

Casa verde

Programul de finanțare Casa Verde, destinat persoanelor fizice și parohii, îți oferă posibilitatea să accesezi fonduri nerambursabile și să instalezi sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Dorești să afli mai multe detalii despre ce este "Casa verde"?
Contactează-ne

Ghid de finanțare (2023)

Persoane fizice
Parohii

Cuantumul finanţării:

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Cheltuieli eligibile:

 • Sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice.
 • Cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ.
 • Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice.
 • TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Condiții cumulative minime:

 • Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată, pentru o singură locație în cadrul unei sesiuni.
 • Are domiciliul în România.
 • Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.
 • Domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul.
 • Este proprietar al imobilului. Nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară. În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară.
 • Imobilul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară.
 • Destinația construcției este exclusiv pentru locuință, așa cum reiese din extrasul de carte funciară.
 • Se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat.
 • Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.
 • Nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care au beneficiat/ au încheiat / urmează să încheie o finanțare pe același imobil.

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație.
 • Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul + actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație.
 • Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, (în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație).
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul (în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație).
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație (chiar dacă se montează pe teren, trebuie să existe pe extrasul CF și un imobil construcție care v-a fi deservit de panourile fotovoltaice). În cazul montajului pe teren se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren (nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație).
 • Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg. (În cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individual).

TOATE documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație!

Pașii principali în derularea proiectului:

1. Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor.

2. Validarea instalatorilor, încheierea contractelor de participare şi publicarea listei acestora.

3. Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor și rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicația informatică, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la punctul 2.

4. Încărcarea documentelor de către solicitanți în aplicație.

5. Selectarea de către solicitanți a unui instalator validat.

6. Analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalator.

7. Aprobarea de către instalator, prin intermediul aplicației, a solicitanților eligibili.

8. Aprobarea solicitanților eligibili de către AFM, în baza listelor generate de aplicație.

9. Implementarea proiectului.

10. Decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi.

11. Analiza eligibilității beneficiarilor finali și a documentelor depuse în vederea decontării, de către AFM, pe eșantion.

12. Monitorizarea beneficiarilor finali.

Descarcă Ghid Complet

Tabelul de mai jos îți oferă informații exacte care sunt furnizate de către AFM despre zilele, regiunea și bugetul acordat în funcție de zonă, pentru programul Casa Verde 2023.

Casa Verde

Completarea formularului la noi pe site nu înseamnă înscrierea în programul Casa Verde.

Nu uita să te înscrii în programul Casa Verde pe site-ul AFM, conform programului de mai sus, dar venim în curând cu informații care te vor ajuta la procesul de înscriere.

Electric Up 2

Deții un IMM
Activezi în domeniul HORECA sau conexe?

Dorești să îți eficientizezi costurile cu energia electrică? Știi că poți fi mai sustenabil folosind surse de energie regenerabilă?

Programul Electric Up 2 îți oferă exact această oportunitate, iar alături de Fomco Solar Systems îți vei vedea planul transformat în realitate.
Suntem alături de tine în fiecare etapă , oferim ghidare, suport și executare, pentru un proiect reușit!

Electric Up 2024

Ce înseamnă de fapt?

Program de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici care activează în domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Ce valoare are finanțarea?

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un procent de 75% din valoarea investiției, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

Cui i se adresează mai exact?

Întreprinderile mici şi mijlocii,(„IMM-uri”) - întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro.

Unitate HORECA – persoană juridică română, care desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Unitate HORECA cu activitate sezonieră - prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic

Care sunt cheltuielile eligibile

- achiziţia sistemului fotovoltaic cu putere instalată de minim27 kWp și maximum 150 kWp;
- achiziția sistemului de stocare a energiei produse, pentru o capacitate minimumă de 30% din valoarea energiei produse de sistemul fotovoltaic;
- achiziția unui sistem alternativ de încălzire / răcire minim 30% din valoarea cheltuielilor
- achiziţia a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22kW;
- consultanță, proiectarea, obținerea avizelor necesare (maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
- Lucrări de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri, a sistemului de stocare și a sistemului alternativ de încălzire/răcire (maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului);

Ce criterii de eligibilitate sunt

Societatea va prezenta o analiză energetică privind consumul actual și cel estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz; Acestă analiză energetică va fi de către un auditor energetic/manager energetic acreditat de către ME- pus la dispoziție în cadrul consultanței de către Fomco Solar Systems.

Societatea solicitantă are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale la momentul depunerii cererii de finanțare;

Societatea deține calitatea de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul.

Achiziții Publice (SEAP)

Soluțiile noastre fotovoltaice sunt prezente în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), adică pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Orice cerere venită din partea autorităților sau instituțiilor publice, este tratată atent și în mod distinct, ofertarea realizându-se în cel mai scurt timp posibil. Produsele și sistemele fotovoltaice se livrează rapid, din stoc propriu.

Autoritățile contractante pot iniția achiziții directe de pe platforma SEAP, din catalogul cu ofertele noastre sau au posibilitatea să ne solicite oferte personalizate.

Pașii de achiziție prin SEAP

 1. Identificați soluțiile noastre fotovoltaice existente pe platforma SEAP și trimiteți-ne cererea
 2. În cazul în care pe SEAP, ofertele noastre nu corespund cu nevoile d-voastră, accesați website-ul www.fomcosolar.ro
 3. Identificați produsele dorite și notați denumirea și caracteristicile. Trimiteți-ne această listă la adresa de email info@fomcosolar.ro
 4. Noi o să concepem soluția cea mai potrivită și o vom încărca pe platforma SEAP, astfel încât d-voastră să aveți posibilitatea să demarați procedura de achiziție directă.

Pentru orice informații ne găsiți la:

Denumire ofertant: FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL
Adresa: Cristeşti, str. Principală, Nr. 801/E, jud. Mureș
CUI: RO 16981119
Nr. înr. Reg Com.: J26/2022/2004
Adresa de E-mail: info@fomcosolar.ro

Completează formularul pentru o ofertă personalizată