Regulamentul "Campaniei Primăvară" 2024

Regulamentul "Campaniei Primăvară" 2024

Art. 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul concursului “Campanie de primăvară” este S.C. FOMCO SOLAR SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Cristești, str. Principală, nr. 801/E, jud. Mureș, CUI:16981119, înregistrată la Registrul Comerțului Mureș sub. Nr. J26/2022/2024, reprezentată legal prin Nyulas Csaba, în calitate de administrator, denumită în continuare ORGANIZATOR.

Campania are ca scop promovarea serviciilor oferite de Fomco Solar Systems. Orice persoană îndeplinind condițiile de mai sus poate participa fără plata unei taxe de participare din data de 01 Aprilie 2024 până în data de 30 Iunie 2024 ora 24.00.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa “Regulamentul” urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost anunțate în prealabil în mod public pe web site-ul companiei.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a Campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este 01 Aprilie 2024– 30 Iunie 2024.
Ultima zi de participare la această campanie este 30 Iunie 2024 ora 24.00.
Campania este valabilă pentru toate vânzările directe care se concretizează prin plată, efectuate în această perioadă.

Art. 3. Drept de participare

La campanie pot participa persoanele fizice și /sau juridice cu vârsta de cel puțin 18 ani, cu domiciliul/reședința în România.

Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea implicită expresă și neechivocă a prezentului regulament!

Art. 4. Premiile Campaniei și acordarea acestora.
Mecanismul de desfășurare. Condiții de acordare a reducerii.

Discountul comercial este comunicat și inclus la contractarea sistemului complet fotovoltaic, achiziționat de la Fomco Solar Systems. El poate fi revendicat doar în același moment cu contractarea, și plata unui sistem fotovoltaic complet.

Discountul este valabil pentru o singură utilizare/per contract/persoană contractată. Suma de 1000 de lei se acordă ca și discount comercial din prețul (cu TVA inclus) al unui aparat de aer condiționat marca Hyundai comercializat de către compania Fomco Solar Systems, pe perioada campaniei de primăvară.

Mai multe reduceri din aceeași campanie nu pot fi cumulate pentru o comandă. Discountul acordat în această campanie nu poate fi cumulat cu alte reduceri.

Reducerea este valabilă pentru orice tip de aparat de aer condiționat comercializat de către Fomco Solar Systems (de la 9000 BTu până la 24000 BTu). Prețurile aparatelor de aer condiționat diferă (conform configurației de putere) și este la alegerea clientului pentru care dintre ele va folosi discountul. Diferența de plată până la suma totală a valorii produsului ales (aer condiționat) este asumată de clientul contractant, în momentul plății.

Discountul nu poate fi utilizat ulterior contractării. Acesta este acordat împreună cu sistemul fotovoltaic doar pe perioada campaniei! Achiziționarea acestui produs prin reducerea acordată - discount de 1000 de lei- nu poate fi accesată ulterior expirării termenului de valabilitate a campaniei.

Fomco Solar Systems nu acordă servicii de montaj și punere în funcțiune ale aparatului de aer condiționat! Serviciile de montaj se contractează pe cheltuiala clientului.Fomco Solar Systems poate oferi recomandări prin firme partenere pentru montajul acestui aparat.

Această campanie este valabilă doar pentru contractări prin vânzare directă, din fonduri proprii sau finanțare prin partenerii bancari ai Fomco Solar Systems. Contractări de tip finanțare de stat -exemplu Casa Verde fotovoltaice - sunt excluse din campanie.

Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventuale tentative de fraudare ale acestuia.

Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea premiului oferit în alte bunuri cadrul acestei campanii.

Art. 5. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

Art. 7. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este publicat și disponibil în mod gratuit pe website-ul https://www.fomcosolar.ro/ în josul paginii la Link-uri utile.

Art. 8. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. Participanților la acest concurs nu le sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte ce țin de obiectul vreunei taxări.

Art. 9. Protecția Datelor cu Caracter Personal

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.
Organizatorul acționează în calitate de operator de date conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie.
Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

9.1 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri conform art. 6 alin. (1) lit. b) și lit. c) din GDPR:

 • a) organizarea și desfășurarea Campaniei, ofertarea și acordarea discounturilor la produsele participante;
 • b) în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Fomco Solar Systems în scopul participării la Campanie, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;
 • c) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);
 • d) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea discounturilor menționate;
 • e) activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

9.2. Durata de păstrare a datelor
Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție).

Cu privire la datele cumpărătorilor pentru care avem diverse obligații de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar -contabile.

9.3. Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi.
Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice număr de copii suplimentare;
 • b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
  • (i) Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;
  • (ii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • (iii) Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
  • (iv) În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;
 • d) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în anumite situații specifice,
 • e)Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 • f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justiție: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
 • g) De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justiție.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele de mai sus persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) E-mail: dpo@fomco.ro Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Art.11 Întreruperea Campaniei Promoționale.

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (online/direct).

Art. 12 Răspunderea

Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. Nerespectarea regulamentului atrage după sine excluderea participanților și alte consecințe prevăzute de normele legale în vigoare.

FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL.
Târgu Mureș

Completează formularul pentru o ofertă personalizată